Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2013

6268 4eed 390

Everybody needs winking Neil Patrick Harris on their blog. 

Reposted fromlynusrynu lynusrynu viamrautyna mrautyna
keepcalm-and-loveon
keepcalm-and-loveon
7174 06ac 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viamrautyna mrautyna
keepcalm-and-loveon
keepcalm-and-loveon
5113 237d 390
Reposted fromperdido perdido viamrautyna mrautyna
keepcalm-and-loveon
I od stóp, aż do głowy, jestem formą wrażliwą na dotyk.
— CKOD
Reposted fromtszttszt tszttszt viamrautyna mrautyna
8608 0bc0 390
Reposted frommrautyna mrautyna
keepcalm-and-loveon
6554 e054 390
Reposted frombomdia bomdia viawerki1 werki1
keepcalm-and-loveon
-Wierzysz w miłość?
-Słucham?
-Pytam czy wierzysz w miłość?
-Oczywiście.
-Nie. Zastanów się.
-Wszyscy wierzą w miłość.
-Wszyscy MYŚLĄ, że wierzą w miłość. Ale gdyby rzeczywiście wierzyli, świat wyglądałby zupełnie inaczej.
— "Wielka miłość" S.Dunn
Reposted frompanickiller panickiller viaalexandrious alexandrious
8609 1ca5 390
Reposted frommrautyna mrautyna
keepcalm-and-loveon


this kid is smarter than like 70% of adults
[x]
Reposted fromzoozia zoozia viawerki1 werki1
keepcalm-and-loveon
3230 935a 390
Reposted fromzoi zoi viawerki1 werki1
keepcalm-and-loveon
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viaalexandrious alexandrious
keepcalm-and-loveon
7582 d04a 390
Reposted fromgoosiak goosiak viaallyouneedislove allyouneedislove
keepcalm-and-loveon
Nigdy nie wolno lekceważyć przeczucia.
— Stieg Larsson - Dziewczyna, która igrała z ogniem
keepcalm-and-loveon

Dbajcie o swoje kobiety. Nigdy nie myślcie, że zdobyliście je w całości i na zawsze. Nie ma ' na zawsze'. Każdego dnia jest na dziś.

— nom
keepcalm-and-loveon
Reposted frommegowa megowa viaallyouneedislove allyouneedislove

February 11 2013

keepcalm-and-loveon
keepcalm-and-loveon
2966 2bc7 390
Reposted fromchujawa chujawa viafidelity fidelity
9047 9c62 390
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl