Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2013

keepcalm-and-loveon
6929 9b7e 390
Reposted fromsomeday42 someday42 viaSurvivedGirl SurvivedGirl
keepcalm-and-loveon
5000 1495 390
EL24
keepcalm-and-loveon
4807 7d05 390
EL13
keepcalm-and-loveon
3807 08f6 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
keepcalm-and-loveon
7257 efba 390
awesome! Grammy 2013
keepcalm-and-loveon
4119 0a1b 390
k2
Reposted fromwithoutface withoutface viafidelity fidelity
keepcalm-and-loveon
7781 b5d2 390
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaSurvivedGirl SurvivedGirl
keepcalm-and-loveon
Miłość jest ko­tem. Przychodzi, kiedy ma na to ochotę. Nie py­tając o zda­nie siada na ko­la­nach i og­rze­wa cię samą swoją obec­nością. Ma pa­zu­ry, ale i tak wiesz, że faj­nie jest mieć ko­ta. 
— John Planty
Reposted fromperseweracje perseweracje viamrautyna mrautyna
keepcalm-and-loveon
7179 beb8 390
Reposted fromjonasekk jonasekk viafidelity fidelity
keepcalm-and-loveon
Tak naprawdę to połowa świata mi Ciebie przypomina.
— Ochocki
keepcalm-and-loveon

February 10 2013

keepcalm-and-loveon
- On chyba myśli, że między nami coś jest...
- Między nami jest internet
— rozmowy
Reposted bygabryxnotthesame
2540 2989 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viared-trainers red-trainers
keepcalm-and-loveon
0251 113e 390
Reposted fromIriss Iriss viamrautyna mrautyna
keepcalm-and-loveon
SMS-y to literki, tworzące na ekraniku telefonu wiadomość. Zaledwie 160 znaków. Mają jednak tę niesamowitą przewagę nad słowem mówionym, że pozwalają nie widzieć ani nie słyszeć reakcji adresata. Układając SMS-y, każde słowo możemy cofnąć, uszlachetnić, nie
dbając o to, czy w oczach odbiorcy wywołamy radość, strach czy łzy. W SMS-ach jesteśmy inni, bardziej szczerzy, bo jakby anonimowi.
— "SMS. Słowa Mają Siłę" Daniel Senderek
Reposted fromabsurdlife absurdlife viared-trainers red-trainers
keepcalm-and-loveon
3328 8fae 390
3449 abe3 390
Reposted fromlynusrynu lynusrynu viamrautyna mrautyna
keepcalm-and-loveon
keepcalm-and-loveon
keepcalm-and-loveon
8374 9be8 390
Reposted fromgrrroch grrroch viamrautyna mrautyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl